CÁC SỐ KHÁC
   + Số 269 (Tháng 7/2020)
   + Số 268 (Tháng 6/2020)
   + Số 267 (Tháng 5/2020)
   + Số 266 (Tháng 4/2020)
   + Số 265 (Tháng 3/2020)
   + Số 263 (Xuân Canh Tý 2020)
   + Số 262 (Tháng 12/2019)
   + Số 261 (Tháng 11/2019)
   + Số 260 (Tháng 10/2019)
   + Số 259 (Tháng 9/2019)
   + Số 258 (Tháng 8/2019)
   + Số 257(Tháng 7/2019)
   + Số 256 (Tháng 6/2019)
   + Số 255 (Tháng 5/2019)
   + Số 254 (Tháng 4/2019)
   + Số 253 (Tháng 3/2019)
   + Số 252 (Tháng 1+2/2019)
   + Số 251 (Tháng 12/2018)
   + Số 250 (Tháng 11/2018)
   + Số 249 (Tháng 10/2018)
   + Số 248 (Tháng 9/2018)
   + Số 247 (Tháng 8/2018)
   + Số 246 (Tháng 7/2018)
   + Số 245 (Tháng 6/2018)
   + Số 244 (Tháng 5/2018)
   + Số 243 (Tháng 4/2018)
   + Số 242 (Tháng 3/2018)
   + Số 241 (Tháng 1+2 /2018)
   + Số 240 (Tháng 12/2017)
   + Số 239(Tháng 11/2017)
   + Số 238 (Tháng 10/2017)
   + Số 237 (Tháng 9/2017)
   + Số 236 (Tháng 8/2017)
   + Số 235 (Tháng 7/2017)
   + Số 234 (Tháng 6/2017)
   + Số 233 (Tháng 5/2017)
   + Số 232 (Tháng 4/ 2017)
   + Số 231 (Tháng 3/ 2017)
   + Số 230 (Tháng 1+2/ 2017)
   + Số 229 (Tháng 12/ 2016)
   + Số 228 (Tháng 11/ 2016)
   + Số 227 (Tháng 10/ 2016)
   + Số 226 (Tháng 9/2016)
   + Số 225 ( Tháng 8/2016)
   + Số 224 (Tháng 7 - 2016)
   + Số 223 (Tháng 6/2016)
   + Số 222 (Tháng 5/2016)
   + Số 221 (tháng 4/2016)
   + Số 220 (tháng 3/2016)
   + Số 218 + 219 (Xuân Bính Thân)
   + Số 217 (tháng 12/ 2015)
   + Số 216 (Tháng 11/ 2015)
   + Số 215 (Tháng 10/ 2015)
   + Số 214 (Tháng 9/ 2015))
   + Số 213 (Tháng 8/ 2015)
   + Số 212 (Tháng 7/ 2015)
   + Số 211 (Tháng 6/ 2015)
   + Số 210 (Tháng 5/ 2015)
   + Số 209 (Tháng 4/ 2015)
   + Số 208 (Tháng 3/ 2015)
   + số 206 + 207 (số Xuân Ất Mùi 2015)
   + Số 205 (Tháng 12/ 2014)
   + Số 204 (Tháng 11/ 2014)
   + Số 203 (Tháng 10/ 2014)
   + Số 201 + 202 (Tháng 8,9/ 2014)
   + Số 200 (Tháng 7/ 2014)
   + Số 199 (Tháng 6/ 2014)
   + Số 198 ((Tháng 5/ 2014)
   + Số 197 (Tháng 4/ 2014)
   + Số 196 (Tháng 3/ 2014)
   + Số 194 + 195 (Xuân Giáp Ngọ 2014)
   + Số 193 (Tháng 12/ 2013)
   + Số 192 (Tháng 11/ 2013)
   + Số 191 (Tháng 10/ 2013)
   + Số 190 (Tháng 9/ 2013)
   + Số 189 (Tháng 8/ 2013)
   + Số 188 (Tháng 7/ 2013)
   + Số 187 (Tháng 6/ 2013)
   + Số 186 (Tháng 5/ 2013)
   + Số 185 (Tháng 4/ 2013)
   + Số 184 (Tháng 3/ 2013)
   + Số 183 (Xuân Quý Tỵ/ 2013)
   + Số 182 (Tháng 12/ 2012)
   + Số 181 (Tháng 11/ 2012)
   + Số 180 (Tháng 10/ 2012)
   + Số 179 (Tháng 8,9/ 2012)
   + Số 178 (Tháng 7/ 2012)
   + Số 177 (Tháng 6/ 2012)
   + Số 176 (Tháng 5/ 2012)
   + Số 175 (Tháng 4/ 2012)
   + Số 174 (Tháng 2,3/ 2012)
   + Số172 +173 (Xuân Nhâm Thìn 2012)
   + Số 171 (Tháng 11/ 2011)
   + Số 170 (Tháng 10/ 2011)
   + Số 169 (Tháng 8,9/ 2011)
   + Số 168 (Tháng 7/ 2011)
   + Số 167 (Tháng 6/ 2011)
   + Số 166 (Tháng 5/ 2011)
   + Số 165 (Tháng 4/ 2011)
   + Số 164 (Tháng 3/ 2011)
   + Số163 Xuân Tân Mão 2011
   + Số 162 (Tháng 12/ 2010)
   + Số 161 (Tháng 10,11/ 2010)
   + Số 160 (Tháng 9/ 2010)
   + Số 159 (Tháng 7/ 2010)
   + Số 158 (Tháng 6/ 2010)
   + Số 157 (Tháng 5/ 2010)
   + Số 156 (Tháng 4/ 2010)
   + Số 155 (Tháng 3/ 2010)
   + Số 153-154 Xuân Canh Dần 2010
   + Số 152 (Tháng 12/ 2009)
   + Số 151 (Tháng 11/ 2009)
   + Số 150 (Tháng 10/ 2009)
   + Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
   + Số 148 (Tháng 7/ 2009)
   + Số 147 (Tháng 6/ 2009)
   + Số 146 (Tháng 5/ 2009)
   + Số 145 (Tháng 4/ 2009)
   + Số 143 (Tháng 3/ 2009)
   + Số 141-142 Xuân Kỷ Sửu 2009
   + Số 139-140 (Tháng 11,12/ 2008)
   + Số 138 (Tháng 10/ 2008)
   + Số 137 (Tháng 9/ 2008)
   + Số 136 ( (Tháng 8/ 2008)
 
Số 149 (Tháng 8,9/ 2009)
 
Thực hiện di chúc của Bác Hồ

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2009)

 
                                                                                           NGUYỄN MINH
 

Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 02/7/2009 của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi rõ : "... Bốn mươi năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời và Di chúc thiêng liêng của Người đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tiến lên giành thắng lời vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. (...) Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày Lễ lớn của đất nước". Đặc biệt trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW cần phải "Nêu bật những thành tựu của cách mạng Việt Nam trong 40 năm thục hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: về sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; nâng cao đời sống nhân dân".

Bốn mươi năm qua, đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình để thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt làm theo lời dặn đầy tâm huyết của Người : "...Đảng phải cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Trở thành đơn vị hành chính mới trực thuộc Trung ương, sau đó không lâu, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ thời điểm này, thành phố Đà Nẵng có điều kiện và cơ hội mới, tốt hơn để xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của thành phố, Đà Nẵng đang đứng trước những khó khăn và thách thức khá nặng nề kinh tế phát triển chưa thực sự vững chắc, chất lượng chưa cao, quy mô nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố. Bộ máy chính quyền các cấp mới hình thành, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong điều kiện mới.

Báo cáo Tổng kết 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy: Qua mười năm phát triển, kiên định với mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp, Đà Nẵng đã giải quyết tương đối thành công nhiều vấn đề đặt ra trong chiến lược tăng trưởng. Thực hiện quy hoạch và chỉnh trang đô thị đạt được những kết quả to lớn, lần lượt hàng trăm km đường mới được hoàn thành từ quốc lộ la, đường Phạm Văn Đồng, tuyến Liên Chiểu-Thuận Phước - Sơn Trà - Điện Ngọc đến Trần Hưng Đạo... cùng hệ thống các cây cầu mới Sông Hàn, Tuyên Sơn, Cẩm Lệ và sắp tới là cầu Thuận Phước. Nhiều dự án mới, nhiều công trình công cộng, nhiều trường học và bệnh viện mới, với qui mô và chất lượng tốt lần lượt ra đời ... Với trên 1/3 tổng số hộ dân toàn thành phố (trên 64.000 hộ) đã chuyển đến tái định cư tại hàng trăm khu đô thị mới nhằm đảm bảo việc sắp xếp lại một không gian sống trật tự và văn minh hơn nơi cũ, dành quỹ đất phục vụ các công trình phát triển kinh tế, dịch vụ công cộng. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật của thành phố trong thời gian qua.

Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong chỉnh trang đô thị, nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như cầu, đường trường trạm đã có sự đóng góp to lớn về công sức, tiền của, đất đai, nhà cửa của nhân dân. Dự án cầu Sông Hàn là ví dụ tiêu biểu. Cầu Sông Hàn, cũng là biểu tượng đáng tự hào của thành phố với "ý Đảng - lòng dân". Chiếc cầu nối đôi bờ, đã biến bờ Tây trở nên đô hội và hoành tráng. Để rồi những chiếc cầu mới tiếp tục bắc qua Sông Hàn: Cầu Thuận Phước - chiếc cầu võng dài nhất Việt Nam; sẽ tiếp thêm nữa là Cầu Rồng; cầu mới thay thế cầu Nguyễn Văn Trỗi và Cầu Trần Thị Lý...

Bà Nà, một "Đà Lạt thứ 2" đang "ngủ yên" bỗng một sáng mai vươn mình thức dậy, rũ sạch lớp bụi thời gần 100 năm để mang một diện mạo mới - tuyến cáp treo dài nhất thế giới với chiều dài hơn 5.000 mét và có độ chênh ga - ga trên lớn nhất thế giới, gần 1.300 mét.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, tiền lệ này cũng bắt đầu tư Đà Nẵng. Một "Âm vang Sông Hàn" rực rỡ của sắc màu - âm thanh - ánh sáng bên bờ Sông Hàn tạo ấn tượng, mạnh mẽ cho mọi miền đất nước và bầu bạn quốc tế. Đó là một sản phẩm văn hoá để mọi người trong cộng đồng cùng chiêm ngưỡng.

Thực hiện lời di chúc của Bác Hồ : "...Đảng phải cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân", hai năm rưỡi thực hiện NQ Đại hội X của Đảng và NQ Đại hội XIX của Đảng bộ thành phố, Đà Nẵng đã đạt những thành tựu quan trọng, đó là: Về kinh tế: Tổng sản phẩm nội địa ước đạt trong 3 năm (2006-2008) tăng bình quân 10,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2008 tăng 1,4 lần so với 2006, cao hơn mức bình quân cả nước năm 2008. Về văn hoá - xã hội: 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi; 85,7% phường, xã đạt chuẩn phổ cập trung học. Hệ thống y tế tư nhân, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển. Cuối năm 2007 có 51/56 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hàng năm thành phố giải quyết việc làm cho 3,3 vạn người...

Hiện nay kinh tế thế giới đang ở giai đoạn khó khăn, đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đã đạt được những kết quả nhất định. Tại kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2010, theo báo cáo của UBND thành phố : Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn 6 tháng ước tăng 5,1% so với cùng kỳ 2008; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 6.415 tỷ đồng đạt 39,5% kế hoạch, tăng 0,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.351 tỷ đồng đạt 48,1% dự toán HĐND giao. Giải quyết việc làm cho 12.570 lao động, ước đạt 35,9% kế hoạch; Số hộ thoát nghèo trong 6 tháng đầu năm là 2.711 hộ đạt 36,4% kế hoạch năm.

Nếu nhìn nhận Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở góc độ là một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, thì Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn nhằm hiện thực hoá lời dặn của Bác Hồ:

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

 
 CÁC BÀI KHÁC
- Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
- ĐT: 0511.2211823, Fax: 0511.3519300
- Email: tapchinonnuoc@gmail.com