Thông tin văn nghệ
Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Tên gọi Giải thưởng
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin – Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu tuyên truyền về xây dựng Đảng trên phạm vi toàn quốc.
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc viết, sáng tác tác phẩm để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng. Đồng thời cổ vũ các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, cách thức, kinh phí tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
2. Tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham dự Giải “Búa liềm vàng” phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
 
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự
1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự.
2. Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng chấm giải không được gửi tác phẩm tham dự Giải.
Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải
I. Đối với tác phẩm
1. Tiêu chí chung
a) Tác phẩm báo chí được trao Giải “Búa liềm vàng” là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 1-11 năm trước đến ngày 31-10 năm sau. Nếu tác phẩm đăng, phát nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm trong khoảng thời gian nêu trên.
Riêng năm 2016, đối tượng xét Giải là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày tổ chức Lễ phát động (nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-2016) đến 31-10-2016.
b) Tác phẩm được xét trao Giải “Búa liềm vàng” phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi ở Trung ương, địa phương vẫn được quyền dự Giải “Búa liềm vàng” nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng.
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:
- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
- Không xét các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…); ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật không được tham dự giải.
e) Tác phẩm được xét trao Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí
a) Báo in
- Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
- Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
b) Báo điện tử
- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
- Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau, không có tên loạt bài.
c) Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.
d) Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 120 phút/tác phẩm.
đ) Ảnh báo chí
- Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
- Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.
II. Đối với cơ quan báo chí
Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải “Búa liềm vàng” phải đạt các tiêu chí sau:
- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông;
- Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động viết về công tác xây dựng Đảng;
- Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng;
- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất;
- Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số lượng tác giả, tác phẩm đoạt giải trong nhóm nhiều nhất.
Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng
1. Cơ cấu Giải
a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng hằng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 05 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí) với số lượng 03 Giải A, 07 Giải B, 12 Giải C và 25 Giải Khuyến khích.
b) Đối với cơ quan: Ban Tổ chức sẽ trao Giải đồng hạng “Xuất sắc” cho một số cơ quan báo chí tiêu biểu.
2. Hình thức khen thưởng
a) Đối với tác giả, tác phẩm: Tặng biểu trưng “Búa liềm vàng”; Chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải.
b) Đối với cơ quan báo chí tiêu biểu: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.
3. Tiền thưởng
- Giải A: 50.000.000,đ
- Giải B: 35.000.000,đ
- Giải C: 25.000.000,đ
- Giải Khuyến khích: 10.000.000,đ
- Giải cho cơ quan báo chí Xuất sắc đồng hạng 15.000.000,đ
Điều 7. Ban Tổ chức giải
1. Ban Tổ chức giải hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm giải, các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải “Búa liềm vàng”.
2. Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Trung ương trong quá trình hoạt động.
3. Ban Tổ chức giải được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Điều 8. Cơ quan thường trực Giải
Cơ quan thường trực Giải “Búa liềm vàng” là Tạp chí Cộng sản (Ban Xây dựng Đảng) và Tạp chí Xây dựng Đảng. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:
1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
2. Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Giải; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.
3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức giải và Hội đồng chấm giải.
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét trao giải và tổ chức Lễ trao giải.
5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao Giải “Búa liềm vàng”.
Điều 9. Hội đồng chấm giải
1. Hội đồng chấm giải bao gồm Ban Chung khảo và Ban Sơ khảo, do Trưởng Ban Tổ chức giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của hai cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Xây dựng Đảng.
2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký giải do Trưởng Ban Tổ chức giải ra quyết định thành lập.
3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí.
Điều 10. Quy trình xét, công bố và trao Giải
1. Sơ khảo
Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Ban Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.
2. Chung khảo
Ban Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải A, B, C, Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.
3. Công bố và trao Giải
Lễ công bố và trao Giải “Búa liềm vàng” sẽ được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2.
Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Giải
1. Kinh phí tổ chức “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng” do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm xét, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.
 
Điều 12: Lập Hồ sơ dự giải
1. Về tác giả
Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.
2. Về tác phẩm
a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 03 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:
- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).
b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Hội đồng chấm giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.
3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về Cơ quan thường trực Giải chậm nhất vào ngày 10-11 hàng năm (theo dấu bưu điện).
b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, số 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (080) 45100; ; (04) 32373667; (04) 39429765.
Email: Bualiemvang@xaydungdang.vnBualiemvang@tccs.org.vn
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.
Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực của Giải.
Cơ quan thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.
2. Tác phẩm báo chí tham dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.
                                                                    
CÁC TIN KHÁC
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (22-07-2019)
Thể lệ Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ” (12-06-2019)
Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” (06-06-2019)
Giải Đặc biệt 40 triệu đồng thi viết truyện ngắn đang chờ bạn (06-05-2019)
Phát động cuộc thi thiết kế logo Năm ASEAN 2020 (19-04-2019)
Thể lệ cuộc thi truyện ngắn, ký, tản văn "Viết về tuổi thơ" (05-04-2019)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Vì một Việt Nam xanh" (03-04-2019)
Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên trang nhất (01-04-2019)
Vĩnh biệt điêu khắc gia Lê Công Thành (31-03-2019)
Thứ hai, ngày 27/01/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn