Hoàn thành việc xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 ở cấp chuyên ngành và cấp Liên hiệp

12.08.2011
Thực hiện Quyết định số 7893/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật đã thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp Hội.

Hoàn thành việc xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II, năm 2010 ở cấp chuyên ngành và cấp Liên hiệp

Hội đồng tiến hành xét giải từ ngày 03/3 đến 30/3/2011.

Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo theo Quy chế do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, Hội đồng Liên hiệp Hội đã xét chọn được 55 tác phẩm và 03 cá nhân do 9 Hội chuyên ngành sơ tuyển và đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Hội đồng Liên hiệp Hội đã hoàn thành hồ sơ đề nghị và gửi Hội đồng xét tặng Giải thưởng Thành phố xem xét tặng Giải thưởng cho những tác phẩm và khen thưởng cho các cá nhân đã được tuyển chọn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi Hội đồng cấp Thành phố xem xét quyết định.

Nguyên Thao