Các kỳ Đại hội Liên hiệp Hội

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX được chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 10 năm 2019. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 thành viên. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.
ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019
Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 9 năm 2014. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2009-2014
Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ VII được chính thức khai mạc vào ngày 10 tháng 9 năm 2009. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà thơ BÙI CÔNG MINH được bầu làm Chủ tịch Hội.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2003-2008
Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ VI được chính thức khai mạc vào ngày 31 tháng 5 năm 2003. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 1998-2003 ĐẠI HỘI ĐẦU TIÊN CỦA TP ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đại hội Văn học - Nghệ thuật thành phốĐà Nẵng lần thứ V được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 3 năm 1998. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Nhà viết kịch HỒ HẢI HỌC được bầu làm Chủ tịch Hội.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 1993-1998
Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV được chính thức khai mạc vào ngày 05 tháng 4 năm 1993. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 09 thành viên. Nhà văn HỒ DUY LỆ được bầu làm Tổng thư ký.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 1988-1993
Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần III được chính thức khai mạc vào ngày 07 tháng 4 năm 1988. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 20 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Tổng thư ký.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM- ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 1983-1988
Đại hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II được chính thức khai mạc vào ngày 06 tháng 5 năm 1983. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 thành viên. Nhà văn PHAN TỨ được bầu làm Hội trưởng.
ĐẠI HỘI VĂN HỌC-NGHỆ THUẬT TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 1978-1983