Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái năm 2023

25.08.2023
P.V
Sáng 25/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở ban ngành, phóng viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí của thành phố tại Trụ sở Báo Đà Nẵng.

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái năm 2023

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo tại Hội nghị.

Các đại biểu được nghe Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi viết tin, bài đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, để thực hiện tốt các bài viết đấu tranh, phản bác, mỗi người cần nhận thức rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phải có độ nhạy cảm chính trị cao, luôn đứng trên lập trường lợi ích của quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên và các học viên trao đổi, thảo luận thêm nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để cán bộ, phóng viên các cơ quan trong thành phố được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để thực hiện hiệu quả hơn các bài viết phản biện, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch đang diễn ra hiện nay.