Tiếp tục nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 cấp thành phố

04.03.2024
P.V
Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 130-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban tổ chức Cuộc thi cấp thành phố nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 20-6-2024.

Tiếp tục nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 cấp thành phố

Đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam ở trong nước, người nước ngoài trên địa bàn thành phố có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi đều có quyền dự thi. 

Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của: thành viên ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ thư ký giúp việc và cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố; các đồng chí báo cáo viên Thành ủy, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố; cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang thành phố; cán bộ, đảng viên, người lao động của các sở, ban, ngành thành phố; cán bộ, đảng viên, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, liên hiệp các hội quần chúng thành phố; cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, biên tập, cộng tác viên của Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố; cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị thành phố; giảng viên, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học; các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Về số lượng tác phẩm dự thi, đối với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm tham gia dự thi: 01 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Với các tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình), 01 tác phẩm loại hình video clip.

Các tác phẩm gia dự thi phải đảm bảo các yêu cầu chung về hình thức và nội dung. Tác giả/nhóm tác giả xác định chủ đề tác phẩm theo các nhóm chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khoá XIII năm 2023, 2024, các cuốn sách, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023, 2024; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về hình thức: sản phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip.

Tác phẩm dự thi của các tác giả sẽ được tổ chức chấm kín, vì vậy tác giả/nhóm tác giả cung cấp thông tin cá nhân ở một trang riêng đính kèm phía sau tác phẩm (đối với dạng viết) hoặc kịch bản văn học (đối với dạng phát thanh/truyền hình/video clip). Thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, năm sinh, bút danh (nếu có), chức danh khoa học, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, số CCCD, số tài khoản cá nhân, ngân hàng. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định về nội dung và hình thức nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm phạm quy.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi cấp thành phố gồm các giải tập thể và giải cá nhân. Trong đó, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng 06 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt việc triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải B cấp thành phố hoặc 01 giải C cấp Trung ương.

Đối với giải cá nhân, ở loại hình tạp chí và báo, Ban tổ chức trao mỗi loại hình 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích. Ở loại hình Phát thanh, Truyền hình, Video Clip, Ban tổ chức trao mỗi loại hình 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn xét trao tặng một số giải Triển vọng; 01 Giải giành cho người lớn tuổi tiểu biểu.

Để đảm chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy phân bổ số lượng các tác phẩm dự thi cho các địa phương, đơn vị.

Cụ thể,  Ban chỉ đạo 35 các quận ủy, huyện ủy: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 40 tác phẩm cho tất cả các loại hình. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự thành phố, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, mỗi đơn vị tham gia ít nhất 20 tác phẩm cho tất cả các loại hình.

Ban chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 10 tác phẩm. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các liên hiệp hội và hội quần chúng: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 10 tác phẩm cho tất cả các loại hình.

Riêng đối với Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tham gia ít nhất 30 tác phẩm cho tất cả các loại hình. Hội Nhà báo thành phố, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Chuyên đề Công an Đà Nẵng thuộc Báo Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử thành phố: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 10 tác phẩm cho tất cả các loại hình.

Trường Chính trị thành phố tham gia ít nhất 20 tác phẩm cho tất cả các loại hình. Ban Chỉ đạo 35, Nhóm chuyên gia, Tổ Thư ký giúp việc và Cộng tác viên các cấp trên địa bàn thành phố; các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy, Cộng tác viên dư luận xã hội thành phố, nhà nghiên cứu, khoa học, hưu trí, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố: mỗi người tham gia ít nhất 01 tác phẩm dự thi (trừ các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi).

Các cơ quan, địa phương, đơn vị lập hồ sự dự thi của đơn vị gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai Cuộc thi ở tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nêu rõ hình thức triển khai, tổng số tác phẩm dự thi thu được và số tác phẩm dự thi theo từng loại hình; số tác phẩm gửi dự thi ở cấp thành phố); Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận được (theo mẫu 01 của Ban Tổ chức Cuộc thi - định dạng Microsoft Excel); Danh sách các tác phẩm gửi về dự thi cấp thành phố (theo Mẫu 2 của Ban Tổ chức Cuộc thi - định dạng Microsoft Excel);

Nội dung các tác phẩm dự thi cấp thành phố và minh chứng kèm theo với các sản phẩm đã được đăng tải trong quá trình triển khai Cuộc thi. Trong đó, mỗi tác phẩm dạng bài viết gửi bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word, kèm thông tin cá nhân lưu theo “tên tác giả - nhóm tác giả/tên tác phẩm dự thi”);Mỗi tác phẩm dạng phát thanh, truyền hình, video clip gửi file tác phẩm (dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học, lưu trữ trong đĩa DVD (định dạng Microsoft Word, kèm thông tin cá nhân lưu theo “tên tác giả - nhóm tác giả/loại hình/tên tác phẩm dự thi”);  Các tác phẩm đã công bố hoặc đăng tải thì gửi kèm minh chứng theo các tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ thời điểm phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 20/6/2024 (tính theo dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Thành ủy). Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi ở cấp thành phố: Ban Tuyên giáo Thành ủy, số 98 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; email: cuocthichinhluan35@gmail.com; số điện thoại: 0905.182.041 (đồng chí Võ Hà, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản) và 0905.917.983 (đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Báo chí và Xuất bản).

*Xem Thể lệ chi tiết của cuộc thi; Xem Chủ đề gợi ý.