Hội Văn nghệ dân gian thông báo xét giải thưởng năm 2021

12.09.2021
Thạch Hà
Hội Văn nghệ dân gian thành phố vừa thông báo đến hội viên về việc xét giải thưởng năm 2021. Các công trình khoa học tham gia xét giải là các công trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn về văn hóa, văn nghệ dân gian.

Hội Văn nghệ dân gian thông báo xét giải thưởng năm 2021

Thông báo chọn các công trình để dự xét giải 3 cấp: Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam (dành cho hội viên không phải là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng.

Các công trình dự xét giải có nội dung sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn về văn hóa, văn nghệ như: ca dao, hò, vè, tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghề... được xuất bản từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/09/2021. Mỗi hội viên gửi 3 bản ấn phẩm. Riêng đối với giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian thành phố thì công trình chưa xuất bản có thể gửi bản thảo dự xét giải.

Hội viên gửi công trình dự giải về Ban Chấp hành Hội (bà Đinh Thị Hựu. Địa chỉ 68 Hải Phòng, Đà Nẵng) trước ngày 25/09/2021.