Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

12.04.2017

Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”  lần thứ 9 - năm 2018

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đru phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai công việc đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

- Thời gian: Tháng 4/2017.

- Nội dung: xây dựng Thông báo về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 và phổ biến, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 25/11/2017

- Địa điểm: Các Hội đồng cấp cơ sở.

3. Tham mưu thành lập Hội đồng cấp thành phố

- Thời gian: Quý I/2018 (Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đề xuất cụ thể).

- Nội dung:

a) Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do các Hội đồng cấp cơ sở trình lên.

b) Thành phần Hội đồng cấp thành phố thực hiện theo Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm 11 đến 15 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách nghệ thuật;

- Các thành viên Hội đồng gồm: đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh; đại diện các đơn vị nghệ thuật tỉnh; chuyên gia về các chuyên ngành nghệ thuật; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

- Tổ thư ký: Văn phòng UBND thành phố, Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính.

4. Tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước

a) Tổ chức họp Hội đồng cấp thành phố để xét chọn những hồ sơ do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định.

- Thời gian: Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 10/02/2018

b) Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ;

- Thời gian: Từ ngày 13/02/2018 đến ngày 20/02/2018

c) Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả;

- Thời gian: Từ ngày 20/02/2018 đến ngày 10/3/2018

d) Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

- Thời gian: Trước ngày 15/3/2018

5. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước và hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

- Thời gian: Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước.

- Nội dung: Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố Đà Nẵng và Website của Sở Văn hóa và Thể thao.

6. Hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo và hướng dẫn các cá nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tham dự Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước (nếu có).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Văn hóa

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và thể thao;

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng cấp thành phố thành lập Tổ Thư ký;

- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phối hợp phổ biến Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp thành phố;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố theo quy định;

- Tham mưu trả lời đơn thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

- Phối hợp với Phòng KHTC tham mưu các nội dung kinh phí có liên quan.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt các nội dung kinh phí có liên quan theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

3. Văn phòng Sở

- Chủ trì đăng tải Thông báo và các nội dung có liên quan Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên trang website của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

Trên đây là hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.
 KT. GIÁM ĐỐC   

 PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Nguyễn Thị Hội An