Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

09.02.2018

Miền em gió thẳm thung sâu

đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt ngang

miền em mây núi trăng ngàn

muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông

vàng rơi ai có tiếc không   

nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!

Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

kìa bầy con sít tình tang

sang sông ai muốn lội sang cùng tình?

 

miền em mưa nắng song hành

xin người sang để có mình có ta

ngại gì gió thẳm đường xa

hãy sang chung một mái nhà lứa đôi

 

N.N.T.D