Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Điện Bàn

22.06.2016

Thể lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Điện Bàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lấp - Tự do- Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ ĐIỆN BÀN

1. Tên cá nhân, tổ chức tham gia sáng tác:..........................
2. Ngày sinh: .....................................................................
3. Số CMND: .....................................................................
4. Địa chỉ liên lạc: ..............................................................
5. Điện thoại nhà riêng: ............Di động: ..............................
6. Email: ...........................................................................
7. Nơi công tác: .................................................................
8. Số tái khoản: .................................................................
9. Mã số thuế: ...................................................................

Tôi (chúng tôi) đăng ký tham gia sáng tác ca khúc về điện bàn, hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký tham gia
Số lượng tác phẩm:
Đĩa CD:
Sau khi nghiên cứu nội dung Thông báo sáng tác ca khúc về Điện Bàn, tôi (chúng tôi) đăng ký tham gia sáng tác và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy quy định do UBND Thị xã Điện Bàn ban hành.
Tôi (chúng tôi) cam đoan các tác phẩm này là do chúng tôi tự sáng tác, chưa công bố, chưa sử dụng, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

                                                                                                   ..........., ngày     tháng     năm

                                                                                                     Tổ chức/cá nhân đăng ký
                                                                                              (ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên)