Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng NSNN

10.12.2023
Hoa Hoa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng NSNN

Theo đó, Hội đồng có chức năng tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt dự toán, quyết định thực hiện dự án sản xuất phim theo phương thức giao nhiệm vụ; tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện định giá của nhà nước theo quy định của pháp luật về giá, quyết định thực hiện dự án sản xuất phim theo phương thức đặt hàng. 

Hội đồng có nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá Hồ sơ dự án sản xuất phim.

Hội đồng có từ 05 thành viên trở lên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng, Thư ký Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng; cho thôi, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng, Thư ký, Tổ giúp việc Hội đồng.

Về cơ cấu, Hội đồng có từ 05 thành viên trở lên, số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Căn cứ từng dự án sản xuất phim cụ thể, Chủ tịch Hội đồng có thể xem xét mời bổ sung chuyên gia tham gia Hội đồng theo hình thức vụ việc. Chuyên gia là người không liên quan trực tiếp đến dự án sản xuất phim đang được xem xét lựa chọn. Ý kiến của chuyên gia được ghi trong Biên bản họp thẩm định của Hội đồng.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 02 năm. Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất phim không thường xuyên theo năm thì Hội đồng thành lập và hoạt động theo vụ việc. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thông tư cũng quy định cụ thể về Chủ tịch Hội đồng. Theo đó, đối với Hội đồng do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập thì Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo cấp vụ, cục trở lên. Đối với Hội đồng do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp thành lập thì Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo của tổ chức. Còn đối với Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập thì Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo cấp sở trở lên.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ, công khai, quyết định theo đa số. 

Thành viên Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng. 

Thành viên Hội đồng, Thư ký Hội đồng bảo mật thông tin, nội dung liên quan đến dự án sản xuất phim, các ý kiến thảo luận và kết luận của Hội đồng.

Thành viên Hội đồng, Thư ký Hội đồng có liên quan trực tiếp đến dự án sản xuất phim được xem xét lựa chọn sẽ không tham gia Hội đồng đối với dự án sản xuất phim đó. 

Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng thù lao tham gia Hội đồng theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2024.

(baochinhphu.vn)