Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

12.09.2023
P.V
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc, trong đó xét tặng giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển văn hóa đọc.

Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc

Quyết định nêu rõ: Quy chế này quy định về hoạt động xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (bao gồm: cá nhân và nhóm cá nhân) có đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức hoặc có liên quan đến hoạt động xét tặng Giải thưởng.

Theo Quy chế, Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện; Cải thiện môi trường đọc, tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện công lập, thư viện ngoài công lập, không gian văn hóa, các thiết chế có phục vụ đọc sách đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân; Thu hút và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững; Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân trong việc huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc được xét tặng dựa trên các nguyên tắc: Thực hiện trên cơ sở tự nguyện; Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và các quy định pháp luật khác có liên quan; Bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng, công khai; Ưu tiên xét tặng Giải thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, những nơi chưa có thư viện công lập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/9/2023 và thay thế Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc.

Phát triển văn hóa đọc là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Chỉ thị số 42/CT-TW năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ: Chăm lo phát triển nhu cầu văn hoá đọc của các tầng lớp nhân dân, tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản phẩm đáp ứng đầy đủ, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và miền núi…

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam.

Năm 2021, để nâng tầm văn hóa đọc, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế cho Ngày Sách Việt Nam trước đây vẫn diễn ra vào ngày 21/4 hằng năm.

Đồng thời, hằng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện vẫn có giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc nhằm tôn vinh, cổ vũ những cá nhân, tập thể có những nỗ lực, sáng tạo trong việc nhân rộng, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.