Đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên địa bàn thành phố

23.09.2022
P.V
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng gửi công văn số 1215-CV/BTGTU ngày 19/9/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác, tổ chức các hoạt động biểu diễn âm nhạc trên địa bàn thành phố

Tiết mục biểu diễn nhân kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 2301-CV/TU ngày 06/9/2022, về việc tuyên truyền đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm âm nhạc trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tập trung triển khai những nội dung sau:

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực âm nhạc phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, cổ vũ động viên toàn dân đoàn kết, phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuyên truyền, tiếp tục khẳng định, tôn vinh ý nghĩa của Ngày Âm nhạc Việt Nam theo đúng tinh thần kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 319-TB/TW, ngày 01/4/2010 về việc tổ chức "Ngày Âm nhạc Việt Nam"; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 26/9/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về "Ngày Âm nhạc Việt Nam"và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân, các văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm âm nhạc về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Sở Văn hóa và thể thao thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Âm nhạc thành phố có hình thức phù hợp nhằm động viên, khuyến khích các tác giả chuyên và không chuyên sáng tác ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn, quảng bá âm nhạc thành phố, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chất lượng và tính giáo dục cao, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng, các sự kiện của thành phố, cơ quan, đơn vị; gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tọa nên sự đa dạng, phong phú trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nói chung, của thành phố nói riêng.