Gió mặn - Bùi Công Minh

22.08.2019
Những cơn gió mặn mòi thổi chát cả hồn tôi
Nửa đời đi xa, nửa đời về quê mẹ
Tôi mãn nguyện lẫn trong nắng cùng gió bể
Và một ngày, trong cát lấp vùi tôi

B.C.M

Gió mặn - Bùi Công Minh