Kiếp bướm _ Nguyễn Hoàng Sa

03.01.2014

....

Mỏi cánh tìm

ngỡ rong chơi

...

Kiếp bướm _ Nguyễn Hoàng Sa

 


Nhọc lòng lách lá tìm bông

Lỡ vương kiếp bướm – có không vòng đời

Mỏi cánh tìm

ngỡ rong chơi

Dễ chi trả được nợ đời bướm hoa…

 

N.H.S