Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

08.12.2017

Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương

Thực hiện Công văn số 1636 - CV/TU ngày 06/11 của Thường trực Thành ủy về tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức; Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện quán triệt và thực hiện một số nội dung sau.
1. Tổ chức triển khai nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, viết và gửi bài tham gia Cuộc thi.

2. Tích cực triển khai thực hiện các phong trài thi đua "Dân vận khéo" với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an", "5 không", "3 có", chủ trương "Năm văn hóa văn minh đô thị"...

3. Thông tin chi tiết cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020 xem tại: 
http://www.mattran.danang.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=uq8vFHFrANI%3d&tabid=61