Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

02.01.2020

Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Thực hiện nhiệm vụ do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục triển khai việc xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Đối tượng là những người có công trình, bài viết về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đang hoàn thiện, cần được hỗ trợ, hoàn thành bản thảo trong năm 2020.

Mục tiêu của việc hỗ trợ nhằm khai thác tiềm năng, thúc đẩy hoạt động lý luận, phê bình, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình, bài viết được hoàn thiện với chất lượng cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Các công trình, bài viết lý luận, phê bình dự định nghiên cứu cần hướng tới những vấn đề lý luận văn nghệ cần quan tâm, những vấn đề thời sự đang đặt ra trong đời sống văn học, nghệ thuật, những tác phẩm, tác giả đang được dư luận xã hội chú ý.

Để kịp thời triển khai việc xét hỗ trợ, thường trực Hội đồng trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông tin đến hội viên và những người tham gia nghiên cứu, viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật để gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Hội đồng.

Hồ sơ đăng đăng ký nêu rõ tên tác phẩm, loại hình (sách, bài viết), đề cương chi tiết, thời gian dự kiến hoàn thành bảo thảoĐơn đề nghị hỗ trợ có chữ ký của tác giả.

Thời gian nhận đề cương: Trước ngày 31/3/2020.

Địa chỉ: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật  Trung ương, số 17 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 080.48913; Fax: 080.48462   Email: hdllpbvh@yahoo.com.