Biển một màu - Nguyễn Như Bá

10.09.2014
...

Ta

không quên

dấu chân em

trên cát

...

Biển một màu - Nguyễn Như Bá


 

Ta

không quên

dấu chân mình

trên cát

 

Sóng

có xô

mưa

có nhòa

bồi lở

 

Ta

không quên

dấu chân em

trên cát

 

Dẫu bao người

tới lui đậm nhạt

biển một màu

ta nhận ra em.

 

N.N.B

 

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn