Đà Nẵng ban hành Đề án phát triển văn học, nghệ thuật đến năm 2030

25.07.2023
P.V
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 ban hành Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đến năm 2030” với quan điểm phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật thành phố theo đúng định hướng, nằm trong tổng thể sự phát triển văn học, nghệ thuật của cả nước, gắn với định hướng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống và hình thành các giá trị bản sắc riêng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng ban hành Đề án phát triển văn học, nghệ thuật đến năm 2030

Tiết mục Un Dia de Noviembre do Nghệ sĩ guitar Phạm Thủy Cương biểu diễn trong chương trình hòa nhạc Giai điệu mùa xuân do Hội Âm nhạc thành phố tổ chức.

Theo Đề án này, Đà Nẵng đề ra mục tiêu phát triển các lĩnh vực văn học, nghệ thuật theo hướng toàn diện, mạnh mẽ và nhân văn, bao gồm sáng tác, quảng bá tác phẩm; tổ chức có hiệu quả các hoạt động, sự kiện văn học, nghệ thuật và công tác lý luận, phê bình tác phẩm văn học, nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phát triển nguồn nhân lực; phát huy vai trò đầu tàu của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật.

Đề án nhằm đưa văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới, phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; đầu tư các không gian sáng tạo, các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, xây dựng nhân cách, đạo đức con người, phù hợp với lịch sử, văn hóa, truyền thống và sự phát triển của thành phố.

Mục tiêu cụ thể của đề án là tăng đầu tư để phát triển hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố toàn diện, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: sáng tác, nghiên cứu, phê bình, quảng bá, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật nhằm nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, xứng tầm là trung tâm văn học, nghệ thuật của khu vực và cả nước.

Phát triển toàn diện Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố làm nòng cốt để phát triển các Hội chuyên ngành, xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu và vai trò góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống.

Đồng thời, tăng cường hoạt động sáng tác, sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, tác phẩm viết về thành phố và con người Đà Nẵng, hình thành giá trị bản sắc riêng cho văn học, nghệ thuật thành phố; góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật….

Kiện toàn, bảo đảm số lượng chỉ tiêu, chế độ, tiêu chuẩn và phát huy hiệu quả hoạt động Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật và 9 Hội chuyên ngành, hoạt động của cơ quan báo chí và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trực thuộc. Các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập như Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nghiên cứu xây dựng kế hoạch, đề án, phương án tổ chức biểu diễn định kỳ, thường xuyên tại các Nhà hát để phục vụ công chúng và quảng bá thương hiệu, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu xã hội…

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao là Cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng các vấn đề liên quan để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án.

Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; chủ động theo dõi, đề xuất các ngành tham mưu, đề xuất các chính sách về chuyên môn các chuyên ngành, kiện toàn tổ chức Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố và các Hội chuyên ngành, đề xuất các cơ chế, chính sách tổ chức hội và hội viên…

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao các Sở, Ngành, Đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố triển khai hiệu quả Đề án tại địa phương.

Ưu tiên bố trí tăng ngân sách cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật địa phương; chủ động, xây dựng các không gian văn hóa công cộng đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị tham gia xã hội hóa, tăng nguồn lực đầu tư và triển khai các hoạt động, dự án văn học, nghệ thuật phục vụ cộng đồng trên địa bàn quản lý tạo môi trường văn học, nghệ thuật sôi động phục vụ nhân dân.