Đà Nẵng: Đôn đốc việc triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2022

22.06.2022
Ngày 17/6/2022, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ban hành Công văn số 1940 về việc đôn đốc triển khai Giải báo chí "Búa liềm vàng" năm 2022. Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Đà Nẵng: Đôn đốc việc triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2022

Có kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai Kế hoạch số 59-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch số 40-KH/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy theo lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Giải Búa liềm vàng năm 2022 tới chi hội, cán bộ, phóng viên, hội viên, cộng tác viên.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền Giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng.

Tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, hội viên, cộng tác viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm dự giải.

Phối hợp với cơ quan thường trực Giải, tổ chức xét chọn, chấm bài dự thi, tổng kết, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải thành phố.

P.V