Đèo Ngang – Thơ Bùi Công Minh

18.09.2018

Ngang ngang đứng chắn giữa trời

Sao ai qua cũng nói lời thương yêu

Xe vô đây trời về chiều

Câu thơ còn bay chú tiều nơi đâu?

Ngỡ ngàng biển biếc sóng xao

Thoắt đã núi dựng trời cao - ngỡ ngàng!

Đèo Ngang – Thơ Bùi Công Minh

Người sang xe sang quân sang

Đèo không chắn lối thời gian bao giờ

"Đường về Nam ấy..." năm xưa

Đường lên ải Bắc bây giờ cũng đây

Ngang ngang đứng trấn cửa này

Uy nghiêm một thế trận bày non sông.

 

B.C.M