Khi người khác – Thơ Thanh Quế

10.05.2018

Khi người khác buồn
Tôi nói:
-  Buồn làm gì
Ta đi kiếm vài cốc

Khi người khác khổ
Tôi nói:
-  Ăn thua gì
Có những người còn khổ hơn

Khi người khác – Thơ Thanh Quế

Khi người khác đau

Tôi nói:

-  Đau à

Có lúc rồi sẽ hết


Suốt ngày tôi cười cợt

Trêu đùa thảy mọi người

Không lo nghĩ điều chi


Những khuôn mặt tí tởn

Đó là lớp sóng gợn

Trên hồ buồn đời tôiT.Q