Người bái hoa mai – Thơ Ngân Vịnh

11.08.2017

Nghiên mực ngày xưa đã cạn
mà người còn bái hoa mai
xứ thị quan hà vô cảm
trời xanh bán tín cậy ai
vẫn đây gió
vẫn đây sớm lạnh
vân đây một bến sông gầy
nhếch môi nắng cách ngàn tiếng gọi
chia sẻ phận người đắng cay 

Người bái hoa mai – Thơ Ngân Vịnh

thơ buộc vào lòng thật khó

trong cõi đời bể dâu xác lửa

trăm năm còn tiếng

huống hồ người cỏ khâu.

 

N.V