Tháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương

06.03.2019

" Đêm tháng năm chưa nằm đã rạng"
giấc mơ chạng vạng...
gió thổi mây trôi...
" Ngày tháng mười..."
Đầu óc bối rối
câu thơ quẩn vần

Tháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ Dương



bữa anh đon đả

và anh đến gần

em ra vùng sáng

cánh đồng rộn xuân

Tuổi em xanh rồi

vườn em mướt ngọc

anh người đánh thức

nụ mầm em xanh

Bây giờ anh biệt...

xa...

ngày đêm xa...

 

 N.N.T.D