Thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thông tin đối ngoại đến 31/7

22.07.2021
Thạch Hà
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII quyết định kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/7/2021.

Thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thông tin đối ngoại đến 31/7

Ngày 15/7/2021, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương có Công văn số 1261-CV/TTĐN gửi một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố về việc thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sức sáng tạo của các lực lượng làm thông tin đối ngoại, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện "mục tiêu kép" Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/7/2021.

Theo Quy chế xét tặng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII, những sản phẩm được xét trao Giải thưởng là tác phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, gồm Báo in; Báo điện tử; Trang thông tin điện tử; Phát thanh; Truyền hình; Ảnh (gồm Ảnh báo chí, Ảnh phong cảnh); Sách; Video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 30-6-2021.

Đối với những tác phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có ít nhất 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Các tác phẩm, sản phẩm dự thi cần bảo đảm tính kịp thời, khách quan; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Các tác phẩm thông tin chính xác, kịp thời, sinh động các hoạt động đối ngoại và đối nội của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia; thông tin về tình hình thế giới, các vấn đề quốc tế được dư luận trong nước quan tâm và dư luận quốc tế tích cực về đất nước, con người Việt Nam.

Các tác phẩm cũng cần chú ý phản ánh trung thực, khách quan về thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch; thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, của các vùng miền, các địa phương trên cả nước; của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi cần phản ánh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy thông báo về việc lùi thời gian nhận tác phẩm dự thi đến các cơ quan báo chí, xuất bản, các tập thể, cá nhân của địa phương...

T.H