Thông tin văn nghệ
Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đru phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai công việc đúng tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018

- Thời gian: Tháng 4/2017.

- Nội dung: xây dựng Thông báo về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 và phổ biến, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

- Thời gian: Từ nay đến hết ngày 25/11/2017

- Địa điểm: Các Hội đồng cấp cơ sở.

3. Tham mưu thành lập Hội đồng cấp thành phố

- Thời gian: Quý I/2018 (Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đề xuất cụ thể).

- Nội dung:

a) Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do các Hội đồng cấp cơ sở trình lên.

b) Thành phần Hội đồng cấp thành phố thực hiện theo Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm 11 đến 15 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND thành phố;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách nghệ thuật;

- Các thành viên Hội đồng gồm: đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh; đại diện các đơn vị nghệ thuật tỉnh; chuyên gia về các chuyên ngành nghệ thuật; Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của tỉnh.

- Tổ thư ký: Văn phòng UBND thành phố, Phòng Quản lý Văn hóa, Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính.

4. Tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước

a) Tổ chức họp Hội đồng cấp thành phố để xét chọn những hồ sơ do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định.

- Thời gian: Từ ngày 20/01/2018 đến ngày 10/02/2018

b) Thông báo công khai kết quả xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xem xét, đánh giá hồ sơ;

- Thời gian: Từ ngày 13/02/2018 đến ngày 20/02/2018

c) Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả;

- Thời gian: Từ ngày 20/02/2018 đến ngày 10/3/2018

d) Hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

- Thời gian: Trước ngày 15/3/2018

5. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước và hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

- Thời gian: Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước.

- Nội dung: Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố Đà Nẵng và Website của Sở Văn hóa và Thể thao.

6. Hướng dẫn tham dự Lễ trao tặng

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo và hướng dẫn các cá nhân được trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tham dự Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước (nếu có).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Văn hóa

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và thể thao;

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

- Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng cấp thành phố thành lập Tổ Thư ký;

- Tham mưu lãnh đạo Sở văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền, phối hợp phổ biến Thông báo Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp thành phố;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố theo quy định;

- Tham mưu trả lời đơn thư, kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018;

- Phối hợp với Phòng KHTC tham mưu các nội dung kinh phí có liên quan.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt các nội dung kinh phí có liên quan theo quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

3. Văn phòng Sở

- Chủ trì đăng tải Thông báo và các nội dung có liên quan Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 trên trang website của Sở.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND thành phố ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp thành phố;

Trên đây là hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.
 KT. GIÁM ĐỐC   

 PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Nguyễn Thị Hội An                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

CÁC TIN KHÁC
Đà Nẵng tổ chức chiếu phim miễn phí (20-07-2020)
Thông báo một số thay đổi về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 25 năm 2020 (09-07-2020)
Phát động Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” (06-07-2020)
Điểm mới trong thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 (30-06-2020)
Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” (18-06-2020)
Thể lệ Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 25 (09-06-2020)
Thể lệ Giải thưởng văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III (09-06-2020)
Trình tấu guitar cổ điển tại Nhà văn hóa Lao động thành phố (04-06-2020)
Thi sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020 (02-06-2020)
Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt (23-04-2020)
Vĩnh biệt họa sĩ Trần Khánh Chương (19-04-2020)
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Thứ tư, ngày 05/08/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020