Thông tin văn nghệ
Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2020

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi cuộc thi

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để lựa chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các tấm gương “Dân vận khéo” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép; đồng thời, trao thưởng cho các cơ quan báo chí, ban dân vận cấp ủy xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai Cuộc thi; phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình “Dân vận khéo”.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

1. Thiết thực kỷ niệm 87 năm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cả hệ thống chính trị về dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và công dân trong việc phát hiện, phản ánh, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội.

4. Thông qua Cuộc thi, phát hiện các tấm gương điển hình “Dân vận khéo” để tổ chức gặp mặt, tuyên dương vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm giải, cách thức, kinh phí tổ chức Cuộc thi.

2. Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, có tác phẩm báo chí phù hợp với các quy định của Cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham dự Cuộc thi phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm đúng các quy định của Thể lệ này.

CHƯƠNG II

 QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của Cuộc thi.

2. Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

3. Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng chấm giải không tham dự Cuộc thi.

Điều 5. Tiêu chí xét trao giải

I. Đối với tác phẩm

1. Tiêu chí chung

a. Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng các quy định của Thể lệ.

b. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

Đối tượng được phản ánh thực sự là những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong phong trào thi đua  “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung  ương phát động trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị…, có tính bền vững, sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị trên phạm vi cả nước.

c. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ, công bố ở các thời điểm khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

d. Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao Giải:

-  Loại hình: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

- Thể loại: Bài phản ánh, ghi chép, phóng sự, bút ký, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình.

e. Những tác phẩm đã được trao thưởng các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị và thời gian tổ chức.

g. Tác phẩm dự Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền. Ban tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a. Báo in

- Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

b. Báo điện tử

- Tác phẩm tham dự phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử, thể hiện được đặc trưng của báo điện tử về thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh...; không xét những tác phẩm lấy từ các loại hình báo chí khác; Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một chủ đề.

c. Báo nói

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 03 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 03 chương trình) về một cùng một chủ đề.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d. Báo hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 03 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 03 chương trình) về cùng một chủ đề.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình; Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

II. Đối với cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy

Cơ quan, đơn vị, tổ chức được trao Giải báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” phải đạt các tiêu chí sau:

+ Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông (đối với cơ quan báo chí).

+ Tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi một cách bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia.

+ Tích cực triển khai tuyên truyền, hướng dẫn tham dự Cuộc thi trong hệ thống dân vận, trên phương tiện thông tin đại chúng.

+  Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số lượng tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các địa phương, đơn vị tham dự nhiều nhất.

+ Tập hợp, giới thiệu được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của địa phương, đơn vị cung cấp cho báo chí (đối với ban dân vận cấp ủy).

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải

a. Đối với tác phẩm: Giải thưởng chung kết Cuộc thi gồm các loại giải A, B, C và Giải khuyến khích, được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí.

Tổng số Giải thưởng: 06 giải A; 15 giải B; 15 giải C; 30 giải Khuyến khích.

b. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức: 10 Giải đồng hạng “xuất sắc” cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy có thành tích tiêu biểu.

2. Giá trị giải thưởng: Sẽ được công bố sau.

3. Hình thức khen thưởng

Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đối với cơ quan báo chí, ban dân vận xuất sắc: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương.

- Đối với tấm gương “Dân vận khéo” của các tác phẩm báo chí được lựa chọn vào vòng chung khảo qua các năm: Tặng tiền thưởng và được mời tham dự giao lưu tại Lễ tổng kết Cuộc thi.

- Hằng năm, chọn các tác phẩm báo chí tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Điều 7. Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Ban Tổ chức Cuộc thi do Ban Dân vận Trung ương ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

2. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Dân vận Trung ương trong quá trình hoạt động.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

Điều 8. Cơ quan thường trực Cuộc thi

Cơ quan thường trực Cuộc thi là Tạp chí Dân vận thuộc Ban Dân vận Trung ương và Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Cuộc thi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Làm đầu mối tiếp nhận các tác phẩm báo chí do các tác giả gửi về tham dự Cuộc thi.

3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Hội đồng chấm giải.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, đề xuất sử dụng kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho quá trình tổ chức Giải, chấm Giải, sơ kết Giải và tổ chức tổng kết Cuộc thi.

Điều 9. Hội đồng chấm giải

1. Hội đồng chấm giải gồm Ban Chung khảo và Ban Sơ khảo, do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực Cuộc thi vào thời điểm thích hợp.

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Ban Thư ký và Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ra quyết định thành lập.

3. Quy chế chấm giải do Hội đồng chấm giải ban hành.

Điều 10. Quy trình xét, công bố và trao giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm tham dự sẽ được Ban Sơ khảo xem xét, đánh giá hằng năm, chọn các tác phẩm tiêu biểu để khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận (15/10) và đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Dựa trên kết quả tuyển chọn hằng năm của Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo sẽ đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao giải.

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải không nhất thiết phải đủ số lượng theo cơ cấu giải.

3. Thời gian xét, công bố và trao Giải

- Các năm 2018, 2019 tổ chức chấm sơ khảo, chọn các tác phẩm tiêu biểu nhất vào vòng chung khảo; sơ kết, trao thưởng cho tác phẩm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).

- Năm 2020 tổ chức chấm sơ khảo của năm; chấm chung khảo, trao giải thưởng chung cuộc và tổng kết Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/2020).

Điều 11. Kinh phí hỗ trợ Cuộc thi

1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm xét, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.

  Điều 12: Hồ sơ dự giải

1. Về tác giả

Thông tin về tác giả gồm: Họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ hiện tại hoặc đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

2. Về tác phẩm

a. Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 02 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm giới thiệu khái quát về tác phẩm (loại hình, thể loại, nội dung chính, nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả xã hội… của tác phẩm) và bảo đảm các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm báo điện tử: in giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải (kèm giao diện và đường link tác phẩm).

 - Đối với tác phẩm phát thanh: ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: ghi lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt.

 b. Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại).

  3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

a. Thời gian

- Nhận bài dự thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố từ ngày 01/12/2017 đến 10/9/2018.

- Nhận bài dự thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2018 đến 10/9/2019.

- Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2019 đến 31/8/2020.

(Ngày kết thúc nhận bài hằng năm được căn cứ theo dấu Bưu điện).

b. Địa chỉ nhận tác phẩm

Cơ quan thường trực Cuộc thi:

- Ban Dân vận Thành ủy - số 54A Lê Hồng Phong, thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại 08051307; 08051231

Email: bandanvantu@danang.gov.vn

- Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng - số 06 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại 023638221348

Email:hnb@danang.gov.vn

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì cần ghi rõ: Tham dự Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Cuộc thi.

Cơ quan thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí tham dự giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
CÁC TIN KHÁC
Phát động Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” (06-07-2020)
Điểm mới trong thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 (30-06-2020)
Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” (18-06-2020)
Thể lệ Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 25 (09-06-2020)
Thể lệ Giải thưởng văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III (09-06-2020)
Trình tấu guitar cổ điển tại Nhà văn hóa Lao động thành phố (04-06-2020)
Thi sáng tác ca khúc về đề tài DTTS, miền núi năm 2020 (02-06-2020)
Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt (23-04-2020)
Vĩnh biệt họa sĩ Trần Khánh Chương (19-04-2020)
Cuộc vận động sáng tác tác phẩm chủ đề "Mãi mãi một tình yêu" (02-01-2020)
Thông báo Xét Hỗ trợ nghiên cứu các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (02-01-2020)
Thể lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ (20-12-2019)
Gia hạn sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm du lịch tỉnh Hậu Giang (01-11-2019)
Thể lệ Cuộc thi thiết kế logo ASEAN 2020 cho thanh niên 10 nước khu vực (15-10-2019)
Thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2019 (13-09-2019)
Phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (13-08-2019)
Thể lệ Giải Búa liềm vàng (12-08-2019)
Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quê hương Hàm Thuận Nam (05-08-2019)
Phát động thi viết "Phóng sự - ký sự", thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020 (26-07-2019)
Mời tham gia Sáng tác kịch bản Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái (22-07-2019)
Thứ tư, ngày 08/07/2020
Yêu thương và được yêu thương là một khúc nhạc thâm trầm, nghe mãi mà không biết chán.
De Stael

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương.
Les Brown

Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.
Thomas Carlyle

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.
William James

Trên đời này chỉ có một thứ mà bất cứ ai cũng không cướp đi được, đó chính là trí tuệ.
Khuyết danh

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
Charles Darwin

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Albert Camus

Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn
- Chịu trách nhiệm nội dung: Phó chủ tịch Nguyễn Nho Khiêm
- Giấy phép số: 479/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/05/2020