Xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

23.07.2018

Xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Ngày 10/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học-nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I- năm 2018.

Mục đích nhằm xét chọn, tôn vinh những tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng, hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học – nghệ thuật; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về quê hương, con người Quảng ngãi và đất nước, con người Việt Nam.

Qua đó, khích lệ những thành tựu trong hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật; kịp thời động viên các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu phát huy tính năng động sáng tạo trong hoạt động văn học – nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, có trách nhiệm xâu đầu mối các hoạt động xét giải, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo quy định; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Được biết, đối tượng áp dụng là các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tỉnh Quảng Ngãi. Các tác giả, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại xét tặng: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích. Mức thưởng: Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải. Giải B: 15 lần mức lương cơ sở/giải. Giải C: 10 lần mức lương cơ sở/giải. Giải khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở/giải.

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I- năm 2018 dự kiến tổ chức vào 2/9/2018, tại Nhà Văn hóa – Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Lan Phạm
(bvhttdl.gov.vn)