Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

17.06.2022
Thạch Hà
Sáng 17-6, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tại hội trường Liên hiệp Hội.

Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ năm 2022.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã báo cáo với Đoàn những hoạt động của Liên hiệp Hội và văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong việc quán triệt thực hiện các Nghị quyết; Chỉ thị của Đảng về văn học nghệ thuật; Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết 43-NQ/TW về Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy chế làm việc của Ban chấp hành nhiệm kỳ IX (2019-2024); Những thành tựu và hạn chế của văn học nghệ thuật Đà Nẵng trong thời gian qua; Đề xuất tạo điều kiện giao lưu, sáng tác; Quỹ hỗ trợ Sáng tác văn học - nghệ thuật của thành phố…

Tại buổi làm việc, một số nghệ sĩ đã trao đổi trực tiếp một số kiến nghị:

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố báo cáo thành tích mà Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố đạt được trong năm vừa qua đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các cấp, ngành tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ sĩ có thêm điều kiện sáng tác và biểu diễn; làm sao để bảo tồn, phát huy được Dân ca bài chòi.

Nghệ sĩ Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh báo cáo những thành tích mà Nhà hát đạt được trong năm qua trong việc đưa các chỉ thị, nghị quyết vào các hoạt động biểu diễn, hội nghị, về những khó khăn mà nghệ sĩ đối mặt trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến kết luận ghi nhận và biểu dương thành tích của văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong những năm qua. Mặc dù trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng văn nghệ sĩ Đà Nẵng cũng đã vươn lên, vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành tựu lớn. Đảng và Nhà nước ta cũng nhận thức được tầm quan trọng của văn học nghệ thuật và có rất nhiều chủ trương, chính sách để khẳng định vai trò, vị trí của văn học nghệ thuật, tôn trọng quyền tự do sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ, trong đó khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác phục vụ đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Trong thời gian tới, đề nghị các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp văn hóa, văn học nghệ thuật, tạo động lực để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc.

T.H