Nón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiện

03.08.2016

Mẹ thường quen đội nón mê
quai buộc dây chuối đi về đồng xa
quanh năm chẳng biết lụa là
áo tơi một mảnh sương sa cuối làng
con thầm: con lớn, con sang
nón bài thơ Huế, sẽ mang tặng Người
và vuông áo tím một đôi
bù xưa, mẹ thiệt một thời làm dâu.

Nón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiện


quanh quanh chưa bạc mái đầu,

con chưa kịp lớn đã rầu... mẹ ơi!

vẫn nón mê, vẫn áo tơi

vẫn thương con, vẫn... mà trời bắt đi


K.H.T