Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”

03.12.2018

Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”

Với mong muốn lựa chọn một mẫu biểu tượng tiêu biểu, thể hiện nét riêng về con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Xứ Thanh để làm biểu tượng tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục vụ các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, các sự kiện văn hóa xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã có Thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”. 

 

Đối tượng tham gia dự thi là các công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ các thành viên của Ban tổ chức, thành viên Hội đồng nghệ thuật và tổ thư ký).

Thời gian nhận tác phẩm theo dấu bưu điện từ ngày phát động cuộc thi,ngày 22-11-2018 đến ngày 15-3-2019. Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến vào ngày 20-4-2019.

Xem toàn văn Thông báo thể lệ cuộc thi tại đây.


 (baothanhhoa.vn)