Xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật

29.01.2021
Minh Khuê
Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương vừa có công văn gửi đến các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội, Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật 63 tỉnh/thành, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật có chất lượng xuất bản trong năm 2020.

Xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Đây là tặng thưởng hàng năm của Ban Bí thư giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sử dụng nguồn kinh phí của Đảng để thực hiện.

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước… có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị, thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.


Đối tượng xét tặng thưởng là các sách, bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình đã công bố, xuất bản từ ngày 1-1 đến ngày 31-12-2020. Mỗi tác giả gửi tối đa 01 sách hoặc 02 chương trình phát thanh, truyền hình hoặc 03 bài viết.

Các cơ quan, đơn vị phải trao đổi tập thể, chọn lọc và thống nhất giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng. Tác phẩm gửi xét tặng thưởng gửi về trước ngày 15-3-2021 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Điện thoại: 08048913

M.K