Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

13.07.2022
P.V
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8.

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

Trao giải cho các tác phẩm đạt giải A, liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 năm 2020. (Ảnh: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường)

Đây là hoạt động định kỳ 3 năm/lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam đồng phối hợp tổ chức. Liên hoan phim nhằm nâng cao vai trò của điện ảnh, truyền hình trong tuyên truyền, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường; biểu dương các tổ chức, cá nhân có tác phẩm phim đề tài, chủ đề bảo vệ môi trường có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, có tính tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát hiện lên án kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Thời gian tổ chức từ tháng 7 đến tháng 12/2022 tại thành phố Hà Nội. Phạm vi tổ chức toàn quốc.

Tác phẩm tham dự: Phóng sự chuyên đề; phim tài liệu, phim khoa học; phim cộng đồng.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim, đề tài, chủ đề bảo vệ môi trường đáp ứng các điều kiện, yêu cầu được quy định tại thể lệ.

Nội dung phim tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm:

Chuyên đề số 1: Biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.

Chuyên đề số 2: Nghiên cứu, áp dụng, phổ biến tiến bộ, thành tựu khoa học và công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Chuyên đề số 3: Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sự cố môi trường; phản ánh hoạt động phòng, chống thiên tai; cảnh báo trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chuyên đề số 4: Giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; mô hình sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cơ cấu giải thưởng gồm tổng số 20 Giải, mỗi thể loại phim gồm 1 Giải A, 2 Giải B, 2 Giải C. Mức giải thưởng được quy định: Giải A là 18 triệu đồng, Giải B là 13 triệu đồng, Giải C là 8 triệu đồng.