Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

24.08.2021
Minh Khuê
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025, nhằm đẩy mạnh, lan tỏa phong trào đọc sách và nâng cao hoạt động phát triển văn hóa đọc trong thời gian tới.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch đề cập tới việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với hoạt động nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người. Gắn việc phát triển văn hóa đọc với triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở xuất bản, in, phát hành; chiến lược phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trong giai đoạn 2021-2025…

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác trong việc triển khai thực hiện Đề án bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đề án cũng hướng tới đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản, in và phát hành như: xây dựng kế hoạch tổng thể quảng bá sách giai đoạn 2021-2025; xây dựng mạng lưới kết nối người làm sách với bạn đọc, tổ chức hội chợ sách…