Tổ chức thực tế sáng tác quảng bá tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

30.11.2011
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011 về tổ chức thực tế sáng tác và Chỉ thị số 03/CT-TW về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức đoàn văn nghệ sĩ gồm 12 người đi thực tế sáng tác tại một số tỉnh phía Bắc và một số địa danh thuộc biên giới tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc có gắn với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ từ ngày 01/12 đến 12/12/2011.

Tổ chức thực tế sáng tác quảng bá tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau đợt thực tế, Đoàn sẽ giới thiệu những sáng tác văn học và tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhiệm vụ quảng bá tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và sự cần thiết mang tính thực tế của cuộc vận động đối với xã hội và văn nghệ sĩ thành phố.

Vân Như