Văn nghệ sĩ thành phố tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

20.01.2017

Chiều ngày 20/01/2017, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho văn nghệ sĩ tại Hội trường cơ quan Liên Hiệp Hội.

Văn nghệ sĩ thành phố tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng


Tham dự buổi sinh hoạt chính trị có ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội; hơn 100 Văn nghệ sĩ thuộc Ban chấp hành, Ban kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật của các Hội chuyên ngành và toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan Liên hiệp Hội.


Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã trình bày 3 chuyên đề: 1.Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 2. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 3. Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

Đây là hoạt động hưởng ứng thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng về việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  của Đảng cho văn nghệ sĩ thành phố.

Đinh Trang