Bộ VHTT&DL lấy ý kiến về "Xây dựng nghị định về hoạt động văn học"

21.11.2022
P.V
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải lên Cổng thông tin điện tử dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người có chuyên môn, đến hết ngày 16-12-2022.

Bộ VHTT&DL lấy ý kiến về "Xây dựng nghị định về hoạt động văn học"

Theo đó, Dự thảo hồ sơ lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị định gồm 4 văn bản: Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động văn học và các vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học; báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học; tờ trình đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học; đề cương dự kiến nghị định về hoạt động văn học.

Theo các văn bản dự thảo, mục đích tổng quát của việc xây dựng nghị định về hoạt động văn học là cụ thể hóa mục tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, nghị định là một bước hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý, thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường đầu tư cho văn học gắn với tăng cường vai trò của quản lý nhà nước đối với các hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho văn học sử dụng ngân sách của Nhà nước; bảo đảm giữ gìn và phát huy giá trị của văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Dự thảo hồ sơ cũng nêu rõ, nghị định này quy định về hoạt động văn học, bao gồm sáng tác văn học; hỗ trợ, đặt hàng sáng tác văn học; tổ chức cuộc thi, giải thưởng, trại sáng tác văn học; dịch văn học; lý luận, phê bình văn học; giới thiệu, quảng bá văn học đến công chúng, phát huy giá trị văn học Việt Nam. Đối tượng áp dụng nghị định là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động văn học tại Việt Nam.