Cát vàng, núi biếc, biển xanh Đà Nẵng

28.06.2022
Tranh sơn dầu của Vũ Dương

Cát vàng, núi biếc, biển xanh Đà Nẵng